SPORY KORPORACYJNE

SPORY KORPORACYJNE

W pełnym zakresie prowadzimy spory korporacyjne, związane z uczestnictwem w spółce kapitałowej. Oferujemy pomoc prawną w sprawach o uchylenie uchwał sprzecznych z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzących w interesy spółki lub mających na celu pokrzywdzenie wspólnika oraz spory o stwierdzenie nieważności uchwały sprzecznej z ustawą. Reprezentujemy w sporach o wyłączenie wspólnika spółki, o rozwiązanie spółki oraz w sprawach roszczeń związanych z odpowiedzialnością członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania.